Bathtub Time with Kohlrabi- Practicing Kicking and Splashing

Bathtub Time with Kohlrabi: Practicing Kicking and Splashing

On this Episode of Bathtub Time with Kohlrabi, you will be learning how to help your Swimmer practice kicking and splashing!

 

 

 

Previous

Next